4,00 €

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

webbio s.r.o.

so sídlom a prevádzkou Námestie mládeže 1240/3., 932 01 Veľký Meder. Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu v Trnave

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti webbio s.r.o., so sídlom Námestie mládeže 1240/3., 932 01 Veľký Meder, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu v Trnave upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislostii alebo na základe kupnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou prostrednictvom internetového obchodu predavajúcého. Internetový obchod je predavajúcim vedený na internetovej adrese www.galvitamin.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania.

1.2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovenými obchodnými podmienkami.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanoveniam nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho prevedené na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru .V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akékoľvek jej zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok), najmä potom nehradí svoje záväzky.

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaji, a to vrátane uvedených cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, mimo poštovného a balného. Ponuka predaja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednanie podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru.

3.2. V sekcií ako nakupovať sú obsiahnuté informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu), spôsobu úhrady kúpne ceny zboží, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcemu považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenou v užívateľskom rozhraní či v objednávke.

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, čiastka kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenia objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácií),ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsoby:

v hotovosti na odbernom mieste na adrese Námestie mládeže 1240/3., 932 01 Veľký Meder

na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

bankovým prevodom na učet: SK40 0900 0000 0051 9065 0479

Barion - Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo jeho povolenia je H-EN-I-1064/2013.

Infromácie o sprave údajov Barion

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu okamžikom pripísanej príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nejde vzájomne kombinovať.

4.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že nejde mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako i tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

5.2. Nejedná sa o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dňoch od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľné a doručené do štrnástich (14) dňoch od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho - Námestie mládeže 1240/3., 932 01 Veľký Meder či na adresu elektronickej pošty predávajúceho webbiosro@gmail.com.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 5tich pracovných dňoch od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety zaniká nárok na vrátenie tovaru. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné v pôvodnom obale.

5.4. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený previesť preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 5.4 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje pridávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy zajednaný na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný kontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezprostredne oznámiť prepravcovi. V prípade zahliadnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci stvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a na prípadne neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

6.6. Objednávky na dobierku alebo zaplatené platobnou kartou cez BARION ihneď spracujeme. Ak ste zvolili platbu bankovým prevodom, objednávku spracujeme po pripísaní celej fakturovanej sumy na náš účet. Balík je doručený do 2-5 pracovných dní na určenú adresu (podľa dostupnosti tovaru na sklade).

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi občianskeho zákonníku.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že pridávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcim množstvom, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorú sa vec obvykle používa.

7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby pridávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kopnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.4. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.

8. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhraní obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohýl met negatívny vplyv na chod webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretých osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej ich určením.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH ZDIEĽANÍ

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochranne osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielané informácií a obchodných zdieľaní kupujúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácií, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedené z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivé a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúcich predávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú zapracovávane v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonávanie opravy, doplnenie alebo likvidácií osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná oprávnenou, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať.

9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdieľaní predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. DORUČOVANIE

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedená v jeho užívateľskom účte.

10.2. Správa je doručená:

v prípade doručovania elektronickou poštou okamžikom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb prevzatím zásielky adresátom,

v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb tiež odoprením prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dňoch od uloženia zásielky a danej výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštovných služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Predávajúci je oprávnený k predaja tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskou kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, jeho zmyslom sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatností alebo neúčinností jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžaduje písomnú formu.

11.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivované predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Námestie mládeže 1240/3., 932 01 Veľký Meder, adresa elektronické pošty: webbiosro@gmail.com, telefón +421 907 486 117, +36 30 391 4091.

Informácie o správe údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie GDPR").


Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v informačnom systéme Agenda elektronického obchodu (e-shop).


Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou.


Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania Zmluvy , a po dobu najviac 2 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo Zmluvy.


Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo na účely marketingu. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a prevádzkovateľ už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať. Na tento účel bude prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy a 5 rokov odo dňa skončenia jej platnosti.


Osobné údaje dotknutej osoby môže prevádzkovateľ poskytnúť doručovateľským spoločnostiam ako aj ďalším osobám podieľajúcim sa na doručovaní tovaru, realizácii platieb, osobám zaisťujúcim technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu. Ďalšími príjemcami osobných údajov budú:

  • Prepravná spoločnosť GLS, General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

PLATBA PLATOBNOU KARTOU

Činnosť spracovateľa údajov: poskytovanie možnosti platby kartou
Meno spracovateľa údajov: Barion Payment Zrt. inštitúcia vydávajúca elektronické peniaze
Rozsah spracúvaných údajov: údaje súvisiace s nákupom, údaje potrebné na vykonanie úhrady, údaje o transakcii
Okruh dotknutých osôb: všetci zákazníci platiaci kartou
Účel spracúvania údajov: poskytovanie platobnej služby
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je dostupné tu.

Osobné údaje dotknutej osoby môže prevádzkovateľ poskytnúť osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku voči dotknutej osobe, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, exekútorom, súdom alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci).


Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom.


Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje.

Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.


Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov a má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov.


Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.


Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa písomnou formou na adrese:

webbio s.r.o., Námestie mládeže 1240/3., 932 01 Veľký Meder alebo elektronicky na emailovú adresu: webbiosro@gmail.com

COOKIE

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vášho súkromia si vážime. Toto je informácia o spôsobe spracovania, právnom základe, účele a rozsahu informácií, ktoré o našich zákazníkoch a návštevníkoch našich stránok spracovávame.

Správca osobných údajov: webbio s.r.o., IČ 53286961 so sídlom Nám. Mládeže 1240/3, Veľký Meder 93201, Slovensko.

Údaje na Vašom zariadení

Na Vašom zariadení ukladáme cookies. Obsah súborov cookies predstavuje spôsob, ako identifikovať konkrétneho návštevníka a poskytnúť mu možnosť priebežnej interakcie s webovou stránkou, najmä umožnenie vytvorenia užívateľského účtu, prihlásenia, nákupu. Ďalej môžu byť využité pre technickú optimalizáciu prevádzky platformy webových stránok, bezpečnostné funkcie a technický záznam voľby preferencie zobrazenia podľa Vášho zariadenia technickým prevádzkovateľom infraštruktúry. Poskytovať základnú funkčnosť, starať sa o prevádzkovú bezpečnosť a stabilitu je naším oprávneným záujmom.

Súbory cookies môžeme využiť aj na ďalšie účely na základe Vášho súhlasu. S ohľadom na povahu a účel využitia údajov rozlišujeme tieto základné druhy:

  • Funkčné: Doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladajú niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, použitie skriptov a/alebo zdrojov tretích strán, widgety atď.
  • Analytické: Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
  • Marketingové: Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Môžeme využiť lokálne úložisko Vášho prehliadača. Toto robíme na základe Vášho súhlasu.

Právo na prístup a iné práva

Podľa patričných právnych ustanovení máte právo:

  • na opravu chybných osobných údajov,
  • požadovať výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame, okrem údajov, kde nám ich spracovanie ukladajú iné právne predpisy alebo právny záujem,
  • právo požiadať o prenos osobných údajov alebo obmedziť ich spracovanie.

Kontakt

V prípade otázok či iných žiadostí môžete kontaktovať správcu údajov, resp. poverenca na ochranu osobných údajov na adrese webbiosro@gmail.com.

Ďalej sa môžete obrátiť na príslušnú inštitúciu ochrany osobných údajov.

WebShop System